Onan Coffee & Tea Onan Coffee & Tea

Algemene voorwaarden

 

1. Huidige overeenkomst wordt gesloten met KOFFIE ONAN BV, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0866.596.614, met maatschappelijke zetel gevestigd te Parijsstraat 28, 3000 Leuven, België, tel: [0476481663], mail: koffieonan@outlook.be , hiernagenoemd KOFFIE ONAN.

 

2. De prijzen van KOFFIE ONAN worden opgegeven in Euro en zijn steeds – tenzij anders aangegeven – inclusief BTW, transportkosten, en orderkosten. De klant erkent dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt.

 

3. Leveringen worden geacht aanvaard te zijn wanneer door de klant voorbehoudloos voor ontvangst wordt afgetekend, dan wel vijf kalenderdagen na de levering behoudens nauwkeurig omschreven en gedetailleerde klacht die KOFFIE ONAN bereikt bij aangetekend schrijven voor het einde van voormelde termijn.

 

4. De klant beschikt over een termijn van 14 dagen nadat deze de goederen fysiek in bezit heeft genomen om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Hiertoe kan het modelformulier worden aangewend zoals medegedeeld aan de klant, dan wel kan binnen de termijn een andere ondubbelzinnige verklaring worden afgegeven waarin wordt verklaard de overeenkomst te herroepen. Het herroepingsrecht van de klant is enkel van toepassing op standaardgoederen en niet op goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd. De klant dient de kosten van terugzending te betalen in geval van herroeping. KOFFIE ONAN behoudt zich het recht voor de klant aansprakelijk te stellen voor waardevermindering van de goederen waarvan de verkoop herroepen wordt. Dit herroepingsrecht neemt tevens een einde zodra individuele verpakkingen van geleverde goederen werden geopend.

 

5. Vanaf de levering draagt de klant alle risico’s met betrekking tot de verkochte goederen.

 

6. Behoudens anders bepaald, vinden leveringen plaats binnen de week na bestelling. Leveringstermijnen worden slechts ter indicatie gegeven en zijn geenszins bindend. Indien door toeval of overmacht de uitvoering van de overeenkomst door KOFFIE ONAN redelijkerwijze niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd, behoudt KOFFIE ONAN het recht voor de overeenkomst te vernietigen of de termijn van levering te verlengen in verhouding tot de duur van het gerezen beletsel.

 

7. De geleverde goederen blijven eigendom van KOFFIE ONAN tot volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties zonder dat dit afbreuk doet aan de risico-overdracht zoals uiteengezet in artikel 5.

 

8. Onverminderd de wettelijke waarborgregeling zoals voorzien in artikel 1649bis B.W. e.v. met betrekking tot verkopen aan consumenten, is de aansprakelijkheid van KOFFIE ONAN te allen tijde beperkt tot de gevallen waarin KOFFIE ONAN bedrog pleegt. Daarenboven kan KOFFIE ONAN nooit aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade. KOFFIE ONAN moet in het kader van een vrijwaring voor verborgen gebreken op de hoogte te worden gebracht binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop het gebrek werd vastgesteld.

 

9. Behoudens andersluidend akkoord dienen goederen bij bestelling te worden betaald. De facturen van KOFFIE ONAN zijn steeds betaalbaar op de maatschappelijke zetel van KOFFIE ONAN, ten laatste 8 dagen na factuurdatum. In geval van niet-betaling van een factuur, behoudt KOFFIE ONAN zich het recht voor de uitvoering van de lopende overeenkomsten te schorsen zonder dat dit afbreuk doet aan de vergoedingen dewelke de klant conform deze overeenkomsten aan KOFFIE ONAN verschuldigd is. Indien een factuur niet op vervaldatum wordt betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest eisbaar van 10% per jaar. Indien de factuur op haar vervaldag onbetaald blijft, is uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen dat het bedrag van de factuur of van het nog verschuldigd saldo zal worden verhoogd met 10% met een minimum van 250 EUR bij wijze van schadebeding, zonder afbreuk te doen aan het recht van KOFFIE ONAN haar daadwerkelijk geleden schade en onkosten in rekening te brengen.

 

10. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn bevoegd.

 

11. De ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere zinnen, clausules of onderdelen van deze overeenkomst tast de geldigheid van de rest van deze overeenkomst niet aan, die onverminderd blijft bestaan.

Subscribe to our newsletter now!